.

Belangrijk nieuws.

We zijn verhuisd, maar ook weer niet écht.

Met ingang van 1 september 2017 is de ingang
van de winkel verhuisd naar waar hij vroeger zat. 
Kortom, we zitten weer écht op de Ringdijk en je komt niet meer
via de Beneden Rijweg naar binnen.

Net als beneden zit je ook hier weer helemaal afgescheiden
van "de rest van de wereld" als je een piercing wilt laten zetten.

Óók is het nu mogelijk om altijd op afspraak je piercings te laten zetten.
Óók als de winkel open is!

Binnen ziet het er zo uit : Spelregels voor de Ringmaster Klantenkaart.

Met deze klantenkaart kun je spaartegoed opbouwen voor piercing sieraden

of voor het zetten van een piercing.

Na 5 stempels is je kaart vol en kun je deze inleveren.

Alle 5 stempels moeten op dezelfde kaart staan.

De kaart is echter niet persoonsgebonden en dus kun je samen met vrienden of vriendinnen sparen.

Wij tellen het totaalbedrag aan gekochte sieraden of gezette piercings bij elkaar op, delen dit door 5 en dan mag je voor dat bedrag aan sieraden gratis uitzoeken of je kunt een piercing laten zetten voor het gemiddelde bedrag van wat er op de kaart bij elkaar gespaard is.

Voorbeeld : Je hebt aan sieraden 1 x 9.95 ; 1 x 12.50;

1 x 3 voor 10,00; 1 x 9.95 en 1 x 5.00 besteedt.

Dat brengt je totaalbedrag op 47.40 en dat gedeeld door 5 levert je 9.48 gratis sieradentegoed op.

Wil je een sieraad wat iets duurder is dan kun je er voor kiezen om

dat restbedrag bij te betalen (als wij dat nodig vinden).

Wil je een sieraad wat iets goedkoper is dan kun je het

restbedrag op je nieuwe klantenkaart bij laten schrijven

Voor het zetten van piercings geldt dezelfde manier van berekenen.

Het is niet mogelijk en om de klantenkaart in te wisselen voor contant geld.

Ook restbedragen worden niet uitbetaald.

HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE STEMPELS VAN
VERSCHILLENDE KAARTEN OP ÉÉN KAART OVER TE ZETTEN.

De piercing klantenkaart is alleen geldig voor piercings die met een piercingnaald gezet worden. Oorbellen en dergelijke worden niet mee gerekend.

Ringmaster Bodypiercing Ridderkerk behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf

van redenen te stoppen met het verstrekken of het aannemen van klantenkaarten.

Wij zullen dit 30 dagen voor we hier mee stoppen aangeven op onze website.

www.ringmaster.nl

Na vermelding op de website vervallen alle kaarten en de tegoeden die daar op staan.

Ringmaster Bodypiercing Ridderkerk behoudt zich het recht voor om zonder overleg of vooraankondiging de voorwaarden te wijzigen.Piercing vergunning.
Body Art Ringmaster Ridderkerk is de eerste, en ENIGE,

Body Piercing studio in Ridderkerk die door de GGD is goedgekeurd,

en op grond daarvan van het Ministerie van VWS

een vergunning heeft gekregen om piercings aan te brengen.

 

Inmiddels zijn we op 28 juli 2017 weer gekeurd

(en goedgekeurd natuurlijk),

dus loopt onze vergunning nu tot 01-08-2020.

 De nieuwe vergunning is "live" in de winkel te bewonderen.


Laat je bij een "studio" die geen vergunning heeft,

en die er dus voor gekozen heeft om niet volgens

algemeen geldende en wettelijk bepaalde regels te werken,

een piercing aanbrengen, dan neem je

onverantwoorde beslissingen met betrekking tot je gezondheid.

 

Ook de "piercer" die alleen maar bij vrienden en bekenden piercings zet,

is VERPLICHT te werken volgens de regels van de GGD

en het Ministerie van VWS, doe hij/zij dat niet, dan overtreedt hij/zij niet

alleen de wet, maar brengt ook JOUW gezondheid in gevaar.  Hier onder staat een hele lap tekst over de wettelijke privacyverklaring,
wij zijn verplicht om dit op onze website te vermelden
en dat is dan ook de enige reden waarom dit er allemaal staat. 

In de praktijk is het zo dat wij je vragen om een toestemmingsformulier
in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier vul je in voor de G.G.D.,
die kunnen er naar vragen als ze voor controle komen. 
Van dit formulier kun je een kopie krijgen. 
Wij bewaren dat formulier 2 jaar waarna het wordt vernietigd
door een bedrijf dat daar in gespecialiseerd is.  
Buiten de G.G.D. krijgt niemand dat formulier te zien en wij
doen zelf helemaal niks met de gegevens die jij daar op ingevuld hebt. 


Privacy verklaring.

Ringmaster v.o.f., Ringdijk 11, 2981EV Ridderkerk, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, waaronder wij tevens verstaan de gegevens van Uw onderneming.
In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Ringmaster v.o.f. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Verklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Ringmaster v.o.f. Zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden
Communicatie over de opdracht
Het uitvoering geven aan of het geven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht.

Uw persoonsgegeven worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan Derden
De gegevens die u ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de financiële administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft.


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Aldus opgemaakt, verklaart en getekend te op…............Ridderkerk........................................... …..........25-05-2018.......................

Ringmaster v.o.f.
Ringdijk 11
2981EV Ridderkerk
www.ringmaster.nl